Změny územního plánu

 

-       Územní plánování v naší obci –

Narazili jsme snad na „státní tajemství“?

Vzhledem k neobvykle rozsáhlé výstavbě, která se v posledních letech rozvinula v naší obci , jsme se snažili získat informace od vedení obce, proč se tak děje a dle jakých podkladů.

Na náš dotaz  nám bylo odpovězeno, neurčitě,že některé změny jsou platné a některé v rozpracovaném stavu. A následně na základě opětovného písemného dotazu  nám odpověděla už nová paní starostka, že vše je na webu obce .

 

Na webu obce jsou do dnešního dne k nahlédnutí  pouze změny č. 5, 7, 8 a u změny č. 6 pouze zákres mapy.

 

Změny ÚP se musejí projednávat dle přesně daných postupů, zákon č. 183/2006 Sb., musí být zveřejňovány na webu obce a informace o jednotlivých změnách je možno získat i na Krajském úřadě Středočeského kraje. Náš zájem o ÚP dokumentaci se datuje od roku 2008. Od té doby nám nikdo neodpověděl přímo na naši jasnou otázku - které změny ÚP jsou platné?– tj. schválené všemi dotčenými orgány dle zákona.

 

Dva roky snažení a žádná konkrétní odpověď !!!!!!

 

Nezbývá tedy než vycházet z informací Krajského úřadu, kam má obec povinnost zasílat veškeré informace ohledně změn ÚP, a to do 5ti dnů od usnesení o pořízení změny a o každém dalším provedeném kroku. Tyto jsou pak zveřejňovány na příslušných webových stránkách Krajského úřadu. Podle zveřejněných informací splnila tedy obec povinnost pouze u změny ÚP č.1, ÚP č. 5 (byla schválena podruhé - poprvé ji kraj zrušil)) a ÚPč.8 a tedy je považujeme za platné. Změna ÚP č.7 je zamítnuta dotčeným orgánem životního prostředí a po přezkumu z kraje je toto potvrzeno.

 

Všechny ostatní změny jsou  tedy dle výše uvedených dostupných informací NEPLATNÉ?????!!!!!!!!

 

Pokud to tedy shrneme, vše vypadá následovně:

- buďto na Krajském úřadě někdo hodně zanedbal svou práci a veškeré dokumenty, které tam obec zasílala nezaznamenal do evidence

- nebo, a to v horším případě, změny ÚP č. 2,3,4 a 6 neproběhly v souladu se zákonem, ač se zastupitelstvo obce tváří, že ANO a nadále dle toho jedná.

 

Vzhledem k výše uvedenému doufáme, že platí první verze a to: nepořádek na Krajském úřadě. Také doufáme, že obecní zastupitelstvo nám konečně odpoví a doloží změny ÚP, podle kterých se v Nučicích prodávají pozemky a staví nové domy a to registračními listy změn ÚP, které zasílalo na Krajský úřad.

 

Závěrem ještě nutno podotknout, že jsme široko daleko obec s nejvyšším počtem změn ÚP. Číslo poslední změny ÚP je  8! Není to na takovou malou obec příliš????,

 

15.5.2012 Informace o územním plánování

Dle informací z obecního webu je v současné době projednáván a připravován nový kompletní územní plán, který uvede veškeré výše uvedené nejasnosti a pochybnosti na pravou míru.