Co je to územní plán

27.07.2010 21:46

 

 

 

 

 

 

 

V souladu s ustanoveními stavebního zákona se územní plán obce zpracovává pro celé území obce. Zahrnuje celé správní území obce, a proto jsou do něho začleněny všechny plochy ( v konečném důsledku všechny pozemky), které se na daném území nacházejí.

Územní plán obce člení celé správní území na plochy s rozdílným funkčním využitím.

Účelem schválené územně plánovací dokumentace, tzn. i schváleného územního plánu obce, je stanovit na poměrně dlouhou dobu obecně závazná pravidla pro rozhodování veřejné správy a vytvořit tak pro dané území stav právní jistoty o možnostech a podmínkách přijatelných změn v území, které byly dohodnuty v procesu pořizování územně plánovací dokumentace.

V celém procesu pořizování územně plánovací dokumentace mohou nejen vlastníci pozemků a staveb, jejichž práva mohou být dotčena řešením územně plánovací dokumentace, podávat k projednávané územně plánovací dokumentaci své námitky, ale i ostatní veřejnost může do tohoto procesu zasahovat s tím, že podává své námitky a připomínky.

Schválená územně plánovací dokumentace je vyhlášena obecně závaznou vyhláškou, obce, která stanovuje základní zásady uspořádání území a limity jeho využití, vyjádřené v regulativech, které musí být respektovány v rozhodování o území všech správních úřadů, tj. i stavebního úřadu při vydávání územního rozhodnutí a v návaznosti na to i stavebního povolení.

Jak vyplývá z ustanovení stavebního zákona, je závazná část územně plánovací dokumentace závazným podkladem pro rozhodování v území. Územně plánovací dokumentace je podkladem pro vydání územního rozhodnutí. Z uvedeného tedy vyplývá, že stavební úřad je územně plánovací dokumentací vázán a nemůže vydat územní rozhodnutí, které by s ní bylo v rozporu.

—————

Zpět