Volební program

S čím u Vás chceme uspět (byť to rozhodně nezahrnuje všechno, co nás čeká). Také to nejsou žádné předvolební sliby - většinou z uvedených věcí se budeme zabývat ať už s přímou odpovědností, či jako občané obce.

1. Život v obci 

 • Řešení problémů s kapacitou mateřské školy - rozšíření školky v nejbližším možném termínu
 • Zajištění skutečného třídění odpadu v obci
 • Úprava provozní doba pošty a dalších služeb odpovídající požadavkům občanů
 • Znovu otevření problematiky s řešením šíření zápachu z rybníka na návsi
 • Podpora občanských a zájmových sdružení v obci

2. Doprava a komunikace

 • Návrh celkového řešení dopravy v obci (a to zejména kritických míst U háječku či v ulici Pražská)
 • Oprava silniční infrastruktury
 • Posouzení možnosti zřízení závor na železničních přejezdech v obci (a dalších opatření pro snížení hluku) - jednání s Lomy Mořina
 • Jednání s Ropid o možnosti větší frekvence spojů PID do obce (jak vlak tak BUS) vzhledem k jejímu růstu
 • Veřejné osvětlení a sítě v celé obci
 • Nové chodníky a komunikace pro bezpečnější pohyb v obci především pro části, kde zcela chybí či nejsou dostatečné (zahrne i bezpečnou cestu na nádraží včetně lokality U háječku, legalizaci zkratky kolem potoka k lokalitě E a další)

3. Samospráva obce

 • Příležitost podílet se na chodu obce chceme dát i novousedlíkům
 • Chceme zajistit důslednější kontrolu nad prodejem obecních pozemků - min. prodej za tržní ceny (s tím úzce souvisí i další bod..)
 • Veškeré smlouvy a výběrová řízení budou veřejně přístupná na internetových stránkách
 • Dostupnost záznamů ze zasedání zastupitelstva a dalších jednání
 • Umožnit občanům diskuzi k závažným hlasováním zastupitelstva (opět se nabízí využít web)

4. Výstavba a uzemní plán

 • Vypracovat a schválit územní plán umožňující další rozvoj, ale zároveň respektující existující biokoridory a přirozené vazby v obci, stejně jako možnosti komunikačních spojení, kanalizační sítě apod.
 • Vypracování regulačního plánu obce určující m.j. počet podlaží, zastavěnost pozemku a tvar budov. Není možné měnit charakter obce vícepodlažními budovami, které nemají žádnou logickou vazbu na stávající stav.
 • Vyváženější přístup k další výstavbě a developerům
 • Pro již schválenou novou výstavbu důsledně trvat na dodržování předpisů, vyhlášek a schválených parametrů
 • Řešení dopravní obslužnosti dle potřeb nově postavených lokalit v předstihu, nikoliv následně či vůbec
 • Využití fondů EU k rozvoji infrastruktury obce
 • V krajním případě by názor občanů měl být zjištěn v referendu o vyhlášení stavební uzávěry v obci

Nemáme patent na rozum - další Vaše podněty jsou vítány a můžete nám je kdykoliv napsat na našem webu  www.zdraveazelenenucice.cz